wysunięta dłoń na znak sprzeciwu

W jaki sposób wnieść sprzeciw wobec znaków konkurencji?

Nierówne praktyki konkurencji bywają bardzo dotkliwe. Zdarza się, że ktoś próbuje zarejestrować znak, który jest identyczny lub bardzo podobny do już istniejącego. Co wówczas zrobić, aby chronić swoją markę?

Kto i kiedy może zgłosić sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego?

Na samym wstępie należy wskazać, kto jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z art. Art.  15217 ust. 1, legitymację czynną posiada:

  • uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,
  • uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego,
  • osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Wspomniany przepis wyznacza także termin, w którym należy dokonać zgłoszenia. Zainteresowany na ma to 3 miesiące od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. W tym miejscu trzeba podkreślić, że jest to termin nieprzywracalny, dlatego tak ważne jest stałe monitorowanie ogłoszeń. Ochrona znaków towarowych nie jest więc łatwa, jednak jak najbardziej warta zaangażowania.

Jak wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego?

Oczywiście w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 15217 ust. 3, musi on zawierać oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw. Skrupulatne przygotowanie pisma to ważny etap, bowiem ma realny wpływ na szybkość postępowania. W razie braków Urząd wezwie Cię do ich uzupełnienia, co wydłuży cały proces.

Urząd zaproponuje polubowne załatwienie sporu, jednak nie musisz zgadzać się na ugodę. Wówczas procedura nabierze kontradyktoryjnego charakteru, który polega w zasadzie na wymianie pism z zarzutami i odpowiedziami. Dopiero po ich zakończeniu UP wyda decyzję.