biznesowa kobieta podpisuje patent

Czym jest opis patentowy?

Opis patentowy, a dokładniej opis wynalazku/wzoru użytkowego, to jeden z elementów niezbędnych przy zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo należy przygotować też skróconą wersję opisu. Co powinno się w nim znaleźć? Jakie jest jego znaczenie? Poniżej dzielimy się kilkoma najważniejszymi informacjami na temat opisu patentowego.

Co trzeba wiedzieć o opisie patentowym?

Opis patentowy stanowi część zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego ujawniającą jego istotę. Jego treść powinna być jasna i wyczerpująca, aby możliwe było jego urzeczywistnienie. Pod względem formalnym musi składać się z następujących elementów:

  • tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru użytkowego,
  • określenie dziedziny techniki, której wynalazek lub wzór użytkowy dotyczy,
  • określenie znanego zgłaszającemu stanu techniki,
  • wskazanie problemu technicznego do rozwiązania,
  • szczegółowe przedstawienie przedmiotu rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeśli zgłoszenie uwzględnia rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji albo stosowania wynalazku/wzoru użytkowego.

Skrót opisu patentowego

Oprócz opisu patentowego trzeba wykonać również jego skrót, inaczej abstrakt. W tej części powinny znaleźć się zwięzłe i jasne informacje, które precyzyjnie określają przedmiot, czyli wynalazek lub wzór użytkowy, a także jego charakterystyczne cechy oraz wskazanie jego przeznaczenia (jeśli nie wynika to z określenia samego przedmiotu).

Co jest potrzebne oprócz opisu patentowego i skrótu?

Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu albo prawa ochronnego, oprócz opisu wynalazku/wzoru użytkowego i skrótu, powinno zawierać również:

  • podanie wraz z co najmniej oznaczeniem zgłaszającego, określeniem przedmiotu zgłoszenia i wnioskiem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe /ochronne,
  • rysunki (specyfika rozwiązania tego wymaga).

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z aktualnym stanem techniki i sprawdzić, czy rozwiązanie rzeczywiście spełnia wszystkie kryteria wynalazku. Takie zgłoszenie poddawane jest formalnej i merytorycznej weryfikacji przez Urząd Patentowy. Wszystkie zawarte w nim informacje dają wstępny obraz szans na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku. Jeśli spełnione są wszystkie kryteria formalne, przeprowadzane jest badanie merytoryczne, polegające na sprawdzeniu zgodności cech rozwiązania z tymi, które powinny charakteryzować każdy wynalazek. Następnie ogłaszana jest decyzja o udzieleniu przyznania patentu lub jego odmowie.