Ochrona patentowa wynalazku

Ochrona patentowa wynalazku dotyczy rozwiązań technologicznych, które spełniają określone w przepisach warunki. Patent można uzyskać na wynalazek, który jest nowy, czyli nie stanowi elementu aktualnego stanu techniki. Rozwiązanie powinno również charakteryzować się poziomem wynalazczym, a także móc zostać wykorzystane do przemysłowego stosowania. Ochroną patentową można objąć też wynalazki biotechnologiczne, czyli takie, w których skład wchodzi materiał biologiczny, ale również sposoby wytwarzania, stosowania lub przetwarzania takiego materiału. Nasza kancelaria z Warszawy pomoże Ci w zbadaniu zdolności patentowej wynalazku i oszacowaniu szans na uzyskanie patentu. Służymy wsparciem podczas procedur urzędowych. Zapewnimy także monitorowanie rynku i aktualnych zgłoszeń patentowych, aby zapobiec sytuacjom konfliktowym.

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Przed zgłoszeniem bardzo ważne jest zapoznanie się z aktualnym stanem techniki oraz sprawdzenie, czy rozwiązanie spełnia wszystkie kryteria wynalazku. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP powinno zawierać stosowne podanie, opis rozwiązania, wybrane zastrzeżenia patentowe, a także skróconą wersję opisu, podobnie jak w przypadku wniosku o zastrzeżenie wzoru użytkowego. Jeżeli specyfika rozwiązania tego wymaga, załącza się również rysunki techniczne, obrazujące istotę wynalazku, a także dodatkową dokumentację. Zgłoszenie poddawane jest formalnej weryfikacji przez Urząd Patentowy. Przed ogłoszeniem informacji o zgłoszeniu sporządzane jest także sprawozdanie o stanie techniki. Zawarte w nim informacje dają wstępny obraz szans na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku. Po ogłoszeniu informacji o zgłoszeniu patentowym, przeprowadzane jest badanie merytoryczne, które polega na sprawdzeniu zgodności cech rozwiązania z tymi, które powinny charakteryzować każdy wynalazek. Następnie ogłaszana jest decyzja potwierdzająca udzielenie patentu na wynalazek lub odmowa jego przyznania. Ochrona patentowa udzielana jest na 20 lat, podzielonych na krótsze okresy. Za każdy z nich należy uiszczać odpowiednie opłaty. W przeciwnym razie, patent na wynalazek może wygasnąć.