Znak towarowy i jego ochrona

Znak towarowy pozwala na jednoznaczną identyfikację produktów danej firmy. Jest to jeden z istotnych elementów budowy jej wizerunku, a co za tym idzie, podnoszenia prestiżu i konkurencyjności. Ochroną objęte mogą zostać znaki towarowe w formie graficznej, słownej oraz formy przestrzenne, a także kombinacje kilku elementów. Znakiem towarowym może być także wyróżniająca konkretne przedsiębiorstwo melodia. Zapewniamy pełne wsparcie podczas procedur związanych z ochroną nazwy handlowej, zastrzeżeniem logo firmy oraz innych typów znaków towarowych.

Ochrona znaku towarowego jest niezwykle istotna dla firm i przedsiębiorców, którzy pragną chronić swoją markę oraz tożsamość w biznesie. Znak towarowy stanowi kluczowy element w identyfikacji produktów i usług, który pomaga budować rozpoznawalność marki oraz zaufanie Klientów. Znak towarowy musi być unikalny i rozpoznawalny. Nie może być zbyt zbliżony do istniejących znaków towarowych, aby uniknąć zamieszania wśród konsumentów. Znaki towarowe są klasyfikowane na podstawie towarów i usług, do których są przypisane. Ochrona znaku towarowego pomaga firmom m.in. w zachowaniu ich unikalności.

Zgłoszenie do objęcia ochroną znaku towarowego

Zgłoszenie do objęcia ochroną znaku towarowego uwzględnia dane zgłaszającego, przedstawienie wybranej formy znaku towarowego, a także wykaz usług lub towarów, które będą nim oznaczone. Po złożeniu wniosku należy uiścić opłatę za zgłoszenie w wysokości zależnej od ilości klas towarowych, których dotyczy. Następnie oceniana jest formalna i merytoryczna prawidłowość zgłoszenia.

Poprawne zgłoszenie znaku towarowego ogłaszane jest w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu strony trzecie mają trzy miesiące na zgłoszenie sprzeciwu, który może przyczynić się do odmowy objęcia znaku towarowego ochroną. Gdy sprzeciw nie pojawi się lub zostanie oddalony, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu ochrony znaku towarowego, natomiast jeżeli ewentualny sprzeciw będzie zasadny – znak towarowy nie zostanie objęty ochroną.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego daje prawo do ścigania osób lub firm, które naruszają prawa do tego znaku, na przykład poprzez jego nieuprawnione wykorzystanie lub kopiowanie. Znaki towarowe wymagają okresowego odnawiania, aby utrzymać swoją ważność. Dlatego ważne jest, aby monitorować terminy odnowień i je przestrzegać. Posiadacze znaków towarowych mogą udzielać licencji innym podmiotom na korzystanie z nich w zamian za opłaty licencyjne, co może przyczynić się do zwiększenia wartości znaku.

Jednolita ochrona i zastrzeżenie logo w Unii Europejskiej

Jednolita ochrona umożliwia zastrzeżenie znaku towarowego, takiego jak logo przedsiębiorcy na terenie całej Unii Europejskiej. W tym przypadku wniosek powinno się złożyć do Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO). Procedury rejestracji przebiegają podobnie jak w przypadku wnioskowania o ochronę na terenie Polski. Badane są bezwzględne przesłanki do odmowy zgłoszenia, a po jego publikacji także czynniki względne w postaci sprzeciwów.

Nasza kancelaria z Warszawy może podjąć się reprezentowania Klientów przed zagranicznymi instytucjami patentowymi. Zajmiemy się nadzorowaniem procedur również w przypadku konieczności walidacji patentu europejskiego. Dopilnujemy przestrzegania wszelkich wyznaczonych terminów, tłumaczenia oraz kompletowania dokumentacji. Zajmiemy się poprawnym wyliczeniem opłat, które pozwalają na ochronę logo na terenie UE przez kolejne dziesięcioletnie okresy oraz monitorowaniem terminów płatności.