Znak towarowy i jego ochrona

Znak towarowy pozwala na jednoznaczną identyfikację produktów danej firmy. Jest to jeden z istotnych elementów budowy jej wizerunku, a co za tym idzie, podnoszenia prestiżu i konkurencyjności. Ochroną objęte mogą zostać znaki towarowe w formie graficznej, słownej oraz formy przestrzenne, a także kombinacje kilku elementów. Znakiem towarowym może być także wyróżniająca konkretne przedsiębiorstwo melodia. Zapewniamy pełne wsparcie podczas procedur związanych z ochroną nazwy handlowej, zastrzeżeniem logo firmy oraz innych typów znaków towarowych.

Zgłoszenie do objęcia ochroną znaku towarowego uwzględnia dane zgłaszającego, przedstawienie wybranej formy znaku towarowego, a także wykaz usług lub produktów, które będą nim oznaczone. Po złożeniu wniosku należy uiścić opłatę za zgłoszenie w wysokości zależnej od ilości klas towarowych, których dotyczy. Następnie oceniana jest formalna i merytoryczna prawidłowość zgłoszenia. Poprawne zgłoszenie znaku towarowego ogłaszane jest w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu strony trzecie mają trzy miesiące na zgłoszenie sprzeciwu, który może przyczynić się do odmowy objęcia znaku towarowego ochroną. Gdy sprzeciw nie pojawi się lub zostanie oddalony, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu ochrony znaku towarowego, natomiast jeżeli ewentualny sprzeciw będzie zasadny – znak towarowy nie zostanie objęty ochroną.

Jednolita ochrona patentowa i zastrzeżenie logo w Unii Europejskiej

Jednolita ochrona patentowa umożliwia zastrzeżenie znaku towarowego, takiego jak logo przedsiębiorcy na terenie całej Unii Europejskiej. W tym przypadku wniosek powinno się złożyć do Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO). Procedury rejestracji przebiegają podobnie jak w przypadku wnioskowania o ochronę na terenie Polski. Badane są bezwzględne przesłanki do odmowy zgłoszenia, a po jego publikacji także czynniki względne w postaci sprzeciwów.

Nasza kancelaria z Warszawy może podjąć się reprezentowania Klientów przed zagranicznymi instytucjami patentowymi. Zajmiemy się nadzorowaniem procedur również w przypadku konieczności walidacji patentu europejskiego. Dopilnujemy przestrzegania wszelkich wyznaczonych terminów, tłumaczenia oraz kompletowania dokumentacji. Zajmiemy się poprawnym wyliczeniem opłat, które pozwalają na ochronę logo na terenie UE przez kolejne dziesięcioletnie okresy oraz monitorowaniem terminów płatności.